Výběrové řízení

Výzva k podání cenové nabídky na zakázku malého rozsahu:
Odstranění havarijního stavu části provozní budovy TJJ – klubovna + sociální zařízení

1: Předmět plnění zakázky:Odstranění havarijního stavu části provozní budovy- klubovny a sociální zařízení


2.Předpokládaná doba a místo plnění zakázky: zahájení: únor 2017   Ukončení květen 2017

Místo plnění:areál TJJ Přední Kopanina,Nové Domy 16 Praha 6


3. Způsob hodnocení zakázek: Hlavním kritériem je výše nabídkové ceny bez DPH


4.Místo a doba pro podání zakázek:

Nabídky se podávají osobně nebo doporučeně poštou v uzavřených obálkách.

Nabídka musí být doručenka výše uvedenou adresu nejpozději do 15.ledna 2017


5.Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů zájemce:

-profesní kvalifikační předpoklady -základní kvalifikační předpoklady: výpis z obchodního rejstříku,doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky,osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele k realizaci příslušných stavebních prací


6.Forma předložení nabídky:- realizační cena (rozpočet)bez DPH,

-prokázání kvalifikace uchazeče, čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku                                -záruční lhůta na celé dílo


7.Další ujednání: Prohlídku místa plněníje možné v průběhu řízení dohodnout na mob.l 606530997 Kadlecová Vlasta stat. Zástupce TJJ Přední Kopanina

Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného dodavatele a výzvu zrušit.

                                                                                


                                                              Pavel Král     předseda TJJ Přední Kopanina